Dňa 24. októbra 2020 nás vo veku 84 rokov
navždy opustil Mgr. Ján Kunca

Dňa 24. októbra 2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca, prvý riaditeľ Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. V roku 1992 sa podieľal na príprave vzniku našej školy, ktorá bola do siete škôl na Slovensku zaradená od 1.9.1994 a dodnes je značkou kvalitného bilingválneho vzdelania, založeného na kresťanských princípoch a hodnotách. Na Evanjelickom gymnáziu J.A. Komenského pôsobil Mgr. Ján Kunca ako pedagóg a ako riaditeľ školy 7 rokov. Stál pri zrode školského žiackeho speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý má svoje pevné miesto a výborný ohlas v meste Košice, Evanjelickej a. v. cirkvi, ale aj v rámci SR a v zahraničí.

Mgr. Ján Kunca svojimi odbornými vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami, organizačnými schopnosťami, pracovným zanietením, ale predovšetkým ľudským prístupom a vtipným nadhľadom počas aktívneho pôsobenia v školstve, ale aj po odchode do dôchodku, prispieval k rozvoju školy, vzdelávania a formovaniu mladej generácie. Bývalému riaditeľovi nášho gymnázia bola v roku 2017 udelená Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, kultúry a spoločenského života a za dosiahnuté výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín. Pri príležitosti 500.výročia reformácie ECAV bol ocenený Pamätnou medailou a Pamätným listom za presadzovanie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

S láskou v srdciach a v modlitbách ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a dielo. Navždy zostane v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke.

Úvod

Vitajte na stránke Košického seniorátu Evanjelickej a.v. cirkvi.
Seniorát patrí do Východného dištriktu Evanjelickej a.v.cirkvi na Slovensku.

Seniorát patrí medzi najmenšie na Slovensku, ale v jednotlivých cirkevných zboroch sa rozvíja duchovný život  pre všetky vekové kategórie. V senioráte je rozvinutá služba Diakonie a má tu svoje pevné miesto aj cirkevné školstvo.

Diakonické centrum Cesty nádeje má voľné kapacity pre klientov.

Bližšie informácie v priloženom ozname.

DC CN_Oznam pre CZ KE-seniorat_2020-07.pdf

Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

 Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII
Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám. 

Košický seniorát Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Pod týmto názvom si môžete kúpiť knihu o Košickom senioráte. V jednotlivých kapitolách sa pozriete do každého cirkevného zboru v senioráte. Dozviete sa o histórii vzniku cirkevných zborov. Zobrazené sú všetky kostoly  na všetkých fíliách. 

Kniha je plnofarebná, viazaná, 183 strán a s tvrdým obalom.  Zakúpiť si ju môžete v každom CZ Košického seniorátu, alebo v sídle seniorátu v Košiciach, Jesenského 1.

Cena: 10.- eur.