Požehnaný v skúškach viery

8.11.2015 o 17:00 sa v CZ ECAV Košice, Mlynská 23 uskutočnilo spomienkové stretnutie a prednáška o osobnosti Dr. Ladislava Jurkoviča a knihe biskupa Pavla Uhorskaia: Cirkev v útlaku.

Prednáškou poslúžila ses. Viola Fronková

26.-30.okt.2015 o 18:00 v CZ Košického seniorátu

Téma: "Jedine Kristus!"

Podtémy:

1. Kristus, náš príklad

2. Žiak nie je nad svojho učiteľa

3. On musí rásť

4. Sebazaprenie

5. Prinášaj svoje telo


Žatva duchovnej piesne

Kostol CZ Budimír 25.10.2015

Seniorátne presbyterstvo

Zasadnutie sa konalo 7.10.2015. Na svojom pravidelnom zasadnutí zhodnotilo plnenie uznesení zo Seniorátneho konventu a zaoberalo sa plánom činnosti v Košickom senioráte v poslednom štvrťroku 2015.


600. výročie upálenia Majstra Jána Husa. (6.7.1415)

Košický seniorát si túto udalosť pripomenul v nedeľu 5.7.2015 v CZ Košice 
Slávnostným kazateľom bol dekan EBF UK doc. Ľubomír Batka, Dr. Theol. Zvesť Božieho Slova založil na texte Evanjelia Jána 8: 32
A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Spevokol CHVÁLOSPEV z CZ Košice zaspieval:

- Husitský Otčenáš (1420)

- Kto za pravdu horí ...

- Kdož jste, Boží bojovníci

- Modlitba cirkve


Vypočuli sme si:

- Krátky životopis Majstra Jána Husa - Mgr. Monika Beňová

- Výber myšlienok a odkaz Majstra Jána Husa - Mgr. Radoslav Grega

- List národu českému - Mgr. Ján Sabanoš

Seniorátne stretnutie žien, 14.6.2015 v Kysaku, CZ Obišovce.

Téma: Večera Pánova - stretnutie s Pokojom.

Seniorátny výročný konvent

22.3.2015 v Košiciach