29.5.2017 sa v CZ Košice konala filozofická prednáška na tému:

Zmierenie nie je odpustenie. Chvála odpustenia.
Prednášajúci: Pavol Suchárek, Inštitút filozofie, FF PU Prešov

26.3.2017 Zasadnutie Seniorátneho konventu Košického seniorátu, v CZ Košice26.2.2017 sa konalo stretnutie predsedníctva ECAV s predsedníctvami CZ KOS, presbytermi CZ KOS, ako aj širokej evanjelickej verejnosti.

 Odzneli prednášky o financovaní cirkvi v Rakúsko-Uhorsku, ako aj v súčasnosti.

 Búrlivú diskusiu vyvolala téma o zmene štruktúry ECAV na Slovensku. Nakoľko CZ nie sú informované o pripravovaných modeloch a nebola k tomu doposiaľ verejná diskusia v ECAV, vo všeobecnosti prevláda odmietavý postoj. Prítomní hostia na organizovanom podujatí, ktorí vystúpili v diskusii, zhodne vyjadrili svoj názor, že najprv musí prebehnúť kvalifikovaná diskusia o konkrétnych návrhoch zmeny štruktúry ECAV. Bez tejto diskusie v celej ECAV, nie je možné predkladať návrhy na zmenu štruktúry.

Ďakujeme Evanjelickému gymnáziu J.A.Komenského za poskytnutie priestoru na stretnutie.