Erb Košického seniorátu

Popis: V modrom štíte zlatý kalich opásaný zlatou, rubínmi a perlami zdobenou korunou. Nad štítom na zlatej kovovej žrdi pripevnená, vejúca, do troch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže.

Ministerstvo vnútra SR – Heraldický register Slovenskej republiky. Zápis erbu je vedený pod signatúrou W – 325/2016

 

Vysvetľujúce poznámky:

Kalich opásaný zlatou korunou z historického významu symbolizuje reformačný zápas predkov na území slobodného kráľovského mesta Košice a jeho okolí.

Z duchovného pohľadu kompozícia kalicha a koruny predstavuje spätosť diela utrpenia a víťazstva Pána Ježiša Krista, Jeho vlády, pomoci, lásky a ponuky spásy pre ľudí. Modré pozadie štítu predstavuje pohľad na nebo, pohľad do budúcnosti s vierou, radosťou a nádejou.

Mgr. Radoslav Grega predstavil erb Košického seniorátu 22.10.2017 v Budimíri na seniorátnom stretnutí spevokolov „Žatva duchovnej piesne“ a modlitbou bol erb uvedený k užívaniu.

22.10.2017 Žatva duchovnej piesne, Budimír29.5.2017 sa v CZ Košice konala filozofická prednáška na tému:

Zmierenie nie je odpustenie. Chvála odpustenia.
Prednášajúci: Pavol Suchárek, Inštitút filozofie, FF PU Prešov

26.3.2017 Zasadnutie Seniorátneho konventu Košického seniorátu, v CZ Košice26.2.2017 sa konalo stretnutie predsedníctva ECAV s predsedníctvami CZ KOS, presbytermi CZ KOS, ako aj širokej evanjelickej verejnosti.

 Odzneli prednášky o financovaní cirkvi v Rakúsko-Uhorsku, ako aj v súčasnosti.

 Búrlivú diskusiu vyvolala téma o zmene štruktúry ECAV na Slovensku. Nakoľko CZ nie sú informované o pripravovaných modeloch a nebola k tomu doposiaľ verejná diskusia v ECAV, vo všeobecnosti prevláda odmietavý postoj. Prítomní hostia na organizovanom podujatí, ktorí vystúpili v diskusii, zhodne vyjadrili svoj názor, že najprv musí prebehnúť kvalifikovaná diskusia o konkrétnych návrhoch zmeny štruktúry ECAV. Bez tejto diskusie v celej ECAV, nie je možné predkladať návrhy na zmenu štruktúry.

Ďakujeme Evanjelickému gymnáziu J.A.Komenského za poskytnutie priestoru na stretnutie.