Členovia Seniorátneho presbyterstva KOS:

1.   Mgr. Samuel Linkesch, administrátor funkcie seniora, Košice
2.   Ing. Milan Čulka – zástupca senior. dozorcu, Budimír 

 
3.  Mgr. Monika Beňová -zapisovateľka KOS, Rankovce 
4.  Iveta Grossová, Mníšek nad Hnilcom
5.  PaedDr. Dušan Havrila, PhD. - Košice 
6.  JUDr. Daniela Hládeková – právna zástupkyňa KOS, Košice - Terasa 
7.  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. - Vyšná Kamenica 
8.  Ing. Daniel Kobyľan -náhradný presbyter KOS, Košice 
9.  Mgr. Stanislav Kocka - VMV KOS, Košice 
10. Mgr. Karol Konrád, Gelnica  
11. Ing. Bohumil Mazák - HRK KOS, Košice   
12. Mgr. Igor Mišina, Košice - Terasa 
13. Ing. Zuzana Patzová, Švedlár 
14. Mgr. Jaroslav Petro, ZED KOS, Obišovce  
15. Valéria Petrová -pokladníčka KOS, Vyšná Kamenica  
16. Anna Ruszová -náhradný presbyter KOS, Košice 
17. Mgr. Ján Sabanoš, Mníšek nad Hnilcom  
18. Mgr. Martina Salajová, Opiná