Minikonferencia žien KOS ECAV

13.-14.12.2019 sa stretli sestry košického seniorátu v Herľanoch, aby spolu prežili pokojný čas uprostred predvianočného zhonu a ruchu. Témou stretnutia bola myšlienka: „Som žena – stvorená na Boží obraz“ a „Som žena s jasným poslaním“. Prednáškami na tieto témy nám poslúžili Andrea Korečková, ktorá viedla ženy k rozmýšľaniu o tom, ako sa vidia oni samé, ako ich vidí Pán Boh, čím sú pre Pána Boha vzácne, do akého jedinečného vzťahu (vzťahu s Pánom Bohom, vzťahu s mužom) boli stvorené a postavené a čím boli poverené v tomto svete – spolu s mužom naplniť zem, a postarať sa o stvorenie. Byť ženou stvorenou na Boží obraz znamená prijať to, že sme Božími dcérami, ktoré Boh miluje aj napriek nedokonalosti. Znamená to byť „svätými“ uprostred sveta – nie samé zo seba, ale pretože v nás Boh cez Pána Ježiša dokonal dielo spasenia a Jeho dielo je dokonalé. V druhej aktívnej prednáške boli ženy vedené Evou Oslíkovou k rozmýšľaniu nad príkladmi biblických i nebiblických žien, ktoré nás oslovili svojím konaním, myšlienkami, spôsobom života a spolu s tým aj k pomenovaniu konkrétny vecí, ktoré na nás v životoch týchto žien zapôsobili. Viedla nás k poznaniu toho, že akákoľvek služba pre Pána Boha a Jeho cirkev je vzácnou v Božích očiach a robí nás „soľou tejto zeme“. A tiež, že len v spolupráci s ostatnými, vo vzťahoch s inými ľuďmi, my samotné dostávame tú správnu chuť.

Okrem sobotňajšieho prednáškového dopoludnia, sme prežili pokojný piatočný večer v spoločných i osobných rozhovoroch, v piatok večer sa nám prihovoril generálny brat dozorca Ján Brozman, v sobotu mal rannú pobožnosť pre nás zborový farár cirkevného zboru ECAV Rankovce, a stretnutie ukončil brat senior KOS ECAV Samuel Linkesch. Všetkým, ktorí slúžili i ktorí prišli na toto stretnutia úprimne a zo srdca ďakujem a prajem všetkým pokojné a požehnané sviatky. 

Monika BeňováSMS 2019
17.11.2019 sa v CZ Košice-Terasa konalo Seniorátne stretnutie mládeže. Skoro 80 účastníkov sa zamýšľalo sa nad tým, aké máme ŽIVOTNÉ  CIELE. Okrem hlavnej témy sme mali aj semináre, spievali sa piesne, súťažilo sa a odhodlane povzbudzovalo. Cirkevnému zboru Košice -Terasa ďakujeme za poskytnutý priestor a pomoc. Seniorátne stretnutie presbyterov CZ Košického seniorátu. 10.11.2019 sa v Kysaku konal workshop pre presbyterov Košického seniorátu.   Z cca 9 zborov sa stretlo cca 80 ľudí, ktorí sa aktívne zapájali do programu. Hosťami stretnutia boli bratia Slavomír Slávik a Ondrej Kolárovský, obaja z Evanjelizačného strediska. Ich služba bola zameraná na hodnoty a ciele cirkevného zboru, o komunikácii a predchádzaní konfliktom, o službe svojimi darmi a tiež o urovnaní si života pred Bohom, druhými i sami so sebou. Prežili sme príjemné popoludnie pri duchovnom vzdelávaní a vzájomných rozhovoroch. Domácemu cirkevnému zboru Obišovce ďakujeme za organizačné zabezpečenie a výborné občerstvenie.


27.10.2019 sa v CZ Budimír konala Žatva duchovnej piesne. Tentokrát sa popri cirkevných speváckych zboroch z Košického seniorátu podujatia zúčastnili aj ďalšie spevácke zbory z Reformovanej kresťanskej cirkvi a Rímskokatolíckej cirkvi.
Vypočuli sme si zbory: 


Spevokol Pútnik z CZ Obišovce
Spevácky zbor pri Reformovanej cirkvi, Vajkovce
Spevokol Spievajúce srdce z CZ Rankovce
Zbor Sv. Faustíny, Geča
Reformovaný cirkevný zbor, Čaňa
Spevokol Chválospev z CZ Košice

Hosťujúcim spevokolom bol spevácky zbor Z. Zarewutia z CZ Bardejov


Prítomným sa prihovorila domáca ses. farárka Mgr. Anna Debnárová.

Za požehnané chvíle patrí vďaka Pánu Bohu.7. septembra 2019 o 9.00 hod. v kaštieli v Nižnej Kamenici sa uskutočnilo 

Stretnutie detí Košického seniorátu

 

7. septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie detí z celého Košického seniorátu. Napriek tomu, že Košický seniorát je počtom malý, seniorátneho stretnutia sa zúčastnilo až 95 detí. Navyše boli prítomní aj mnohí vedúci detských besiedok a mládežníci, ktorí pomáhali s organizáciou a starostlivosťou o deti. Stretnutie prebiehalo na pôde jedného z cirkevných zborov. Hlavná téma pre deti, ktorou poslúžila Danka Plevová z Detskej misie, zaznela vo vnútri kaštieľa v Nižnej Kamenici. Potom sa deti rozdelili do súťažných skupín podľa zborov a ich úlohou bolo splniť zadania na každom z deviatich stanovíšť roztrúsených po okolí kaštieľa v Nižnej Kamenici. Keď všetky tímy dorazili naspäť do kaštieľa, posilnili sme sa spoločným obedom.

Chceli sme spolu stráviť čo najviac času, preto sme na poobedie pripravili pešiu prechádzku do Vyšnej Kamenice. Po ceste deti na troch miestach našli jednotlivé časti skladačky, z ktorých si v závere pred kostolom vyskladali pamätný predmet s veršíkom a stromom. Stretnutie skončilo záverečným vyhodnotením v kostole vo Vyšnej Kamenici.

Celá téma, v ktorej sa stretnutie nieslo znela „Strom“. Strom, ktorý keď je malý, nevie, čo z neho bude. Nevie, aké ovocie bude prinášať, či bude na niečo osožný... Ale môže prinášať mnohoraké ovocie. Tak je aj s tým, kto uverí v Ježiša Krista. Kristus dáva zmysel ľudskému životu a v moci Ducha Svätého môže prinášať ovocie (Galatským 5, 22-23) (Efezským 2, 10).

Bol to požehnaný čas a veríme, že zo semienka slova v detských srdciach vyrastie strom, ktorý zakorenený v Ježišovi Kristovi bude prinášať ovocie Ducha.

Vďaka Bohu a všetkým, ktorí sa s láskou, horlivosťou a ochotou podieľali na uskutočnení tohto seniorátneho dňa detí.

Mgr. Marta Chlpíková, predsedkyňa VMV KOSDňa 26.5.2019 sa uskutočnili mládežnícke seniorátne bohoslužby v cirkevnom zbore Rankovce, v kostole v Čakanovciach. Bol to vzácne prežitý čas s mladými ľuďmi z nášho Košického seniorátu. Slovom Božím o nesení svojho kríža a sebazapretia poslúžila s. farárka Marta Chlpíková z Gelnice, piesne pripravila a doprevádzala hudobná skupina Reštart z cirkevného zboru Košice, biblické texty prečítali mládežníci z cirkevných zborov Vyšná Kamenica a Gelnica, aktivity na spestrenie pripravili mládeže Obišoviec a Rankoviec a vzácnym svedectvom s dvomi piesňami poslúžila mládež z cirkevného zboru Opiná. Všetci slúžili všetkým a bol to nádherný a požehnaný čas, za ktorý ďakujeme mladým ľuďom z nášho seniorátu, ktorí ho pre nás pripravili. Ďakujeme aj bratom a sestrám čakanovskej fílie cirkevného zboru Rankovce, že napokon pripravili pre všetkých malé občerstvenie v podobe chlebíčkov a koláčikov. Bolo super.  Mgr. Monika Beňová


Seniorátny konvent Košického seniorátu

Dňa 7.4.2019 sa v Košiciach konal Výročný účtovný konvent Košického seniorátu. Košický seniorát je v našej evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku najmenší, no jeho cirkevné zbory žijú aktívnym duchovným životom. Všetky cirkevné zbory seniorátu majú obsadené kňazské stanice, všetky cirkevné zbory majú svoje kostoly v príkladnom poriadku a všade sa konajú Služby Božie. Vo všetkých cirkevných zboroch sa vyučuje náboženstvo na ZŠ a takmer vo všetkých je práca s mládežou, dorastom, s deťmi, so ženami, spevokolmi...

Výročný konvent sa niesol v duchu priateľstva, vzájomného rešpektu a spolupráce. Konventuáli svoje materiály na rokovanie dostali vopred a tak na samotnom konvente sa vedeli aktívne zapojiť do diskusie. Svojim hlasovaním prijali jednotlivé správy o duchovnom živote v senioráte v roku 2018 a správu o hospodárení KOS v roku 2018. Schválili rozpočet na rok 2019 a plán činnosti v senioráte v roku 2019. Uskutočnili sa voľby do niektorých funkcií v senioráte.

V diskusii sa konventuáli nevyhli ani vážnej téme rozbrojov a rozkolov v cirkvi, ktoré stále vyvolávajú tí, ktorí sa združujú v ASloZ a nerešpektujú výsledky minuloročných volieb najvyšších predstaviteľov cirkvi. Prejavuje sa to neprestajným osočovaním novozvolených predstaviteľov cirkvi na stránkach EPST. Seniorátny konvent prijal k tomu nasledovné uznesenie: „Seniorátny konvent KOS vyjadruje znepokojenie nad situáciou v ECAV na Slovensku, ktorá vznikla v dôsledku nerešpektovania výsledkov legitímnych volieb predstaviteľov ECAV na Slovensku. Vyjadrujeme jednoznačnú podporu legitímne zvoleným predstaviteľom cirkvi.“

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS


 

Slávnosť Inštalácie predsedníctva Košického seniorátu. 27.1.2019

Oslavným „ Haleluja“ otvoril spevácky zbor Chválospev slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Košice. Plný chrám Boží privítal hostí na slávnosti Inštalácie seniora Košického seniorátu ECAV br. Mgr. Samuela Linkescha a Úvodu seniorátneho dozorcu Košického seniorátu ECAV br. Ing. Daniela Kobyľana.

Novozvolené predsedníctvo Košického seniorátu ECAV slávnostne do funkcií uviedol br. Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup VD ECAV. Na základe biblického textu Rim. 12:1 pripomenul, aká má byť služba v cirkvi. Pravá služba je obetavá, živá, svätá, rozumná a Bohu príjemná . Povzbudivé slovo priniesli aj br. Ing. Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca VD ECAV a br. Ing. Ján Brozman, generálny dozorca ECAV. Slávnosti sa zúčastnilo aj predchádzajúce predsedníctvo KOS br. Dr. Ján Hruška a br. Ing. Ľuboš Pastor.

V programe vystúpil spevácky zbor Chválospev a mládežnícka hudobná skupina. Košický seniorát je najmenší seniorát v rámci ECAV na Slovensku. Duchovný život je primerane rozvinutý vo všetkých jeho desiatich cirkevných zboroch.

Na slávnosti bol prečítaný Pastiersky list Zboru biskupov, ktorý vyzýva k jednote v cirkvi. Predsedníctvo Košického seniorátu ECAV vyjadruje podporu legitímne zvoleným predstaviteľom cirkvi na úrovni oboch dištriktov a na generálnej úrovni predsedníctvu cirkvi.

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS ECAV, Ing. Daniel Kobyľan, dozorca KOS ECAV