Seniorátny výročný konvent za rok 2019

21.6.2020 cirkevný zbor ECAV vo Vyšnej Kamenici

privítal členov Seniorátneho výročného konventu Košického seniorátu. Účastníci sa v priateľskej atmosfére zaoberali prednesenými správami mapujúcimi rok 2019.Schválil upravený plán činnosti na rok 2020, nakoľko obmedzenia spojené s pandémiou Covid 19 neumožnili niektoré naplánované podujatia uskutočniť v jarnej časti roka.
Konventuáli prijali na vedomie aj pripravovanú zmenu vo financovaní cirkvi. Bližšie informácie nám podal generálny dozorca ECAV br. Ján Brozman. Tohtoročná SYNODA príjme jednu z predkladaných alternatív financovania. Rok 2021 ukáže, čo bude potrebné v spôsobe financovania ešte vylepšiť.
Konvent ďakuje domácemu cirkevnému zboru za prijatie a zabezpečenie jeho priebehu.