Hospodárenie KOS:

Účet KOS : SK53 0900 0000 0000 82121868

  Na účet KOS sa prevádzajú peniaze:

- cirkevný príspevok CZ určený konventom KOS

- toho roku ofera na VMV KOS, (podpora Vnútornej misie a EMŠ)

- za použitie lešenia

- milodary na KOS a podobne

 

 Dôležité upozornenia:

Do správy pre prijímateľa napíšte: názov CZ ( napr.: Košice, Obišovce, Košice-Terasa a pod...)

Ak platíte CP, napíšte aj rok. ( napr.: Obišovce CP 2017)

Ak platíte oferu na VMV napíšte aj rok. (napr.: Rankovce VMV 2017)

Ak nie je určený VS, tak pre istotu tam napíšte IČO svojho CZ