14.6.2019 CZ Obišovce
Neformálne priateľské stretnutie farárov KOS so svojimi rodinami. Bonusom bola grilovačka a priateľské rozhovory.


5.3.2018  CZ Košice.
Stretnutie spojené s Večerou Pánovou


15.1.2018 CZ Košice - Terasa
Stretnutie v novom roku 2018 sa konalo v CZ Košice-Terasa. Biblickým úvodom slúžila ses. Mgr. Katka Tomčíková a prednáškou br. Mgr. Ondrej Kolárovský a ses. RNDr. Mária Velebná. Prednáška bola venovaná ich návšteve v africkej Tanzánii. Odznelo mnoho povzbudivých podnetov o tejto misijnej službe, do ktorej je zapojený CZ Košice Terasa. 


2.10.2017 Herľany
Stretnutie na Seniorátnej pastorálnej konferencii.  

Téma súvisela s 500.výročím reformácie. Prednášateľ br. Doc.Mgr.Ľubomír Batka, DrTheol.  dekan EBF UK sa venoval téme: Heidelbergská dišputa. 


15.9.2017  Rankovce, Grilovačka


3.4.2017 sa v CZ Budimír

konala SPK Košického seniorátu spojená s Večerou Pánovou, na ktorej sme privítali medzi nami aj bratov a sestry v dôchodku.

13.3.2017 sa v CZ Košice

konala SPK Košického seniorátu. V bratsko-sesterskom spoločenstve sme privítali aj hosťa.

Obohatila nás téma: ako správne spievať, dýchať, liturgovať... a všetko čo s tým súvisí . Odborne nás viedla pani Sibertová.  Ďakujeme.

27.11.2016 

SPK s predsedníctvom ECAV

9.2.2016 SPK s VP

Pravidelné mesačné stretnutie SPK Košického seniorátu. Tentokrát spojené s VP v CZ Budimír.

11.1.2016 SPK v CZ Košice -Terasa

Novoročné stretnutie na SPK Košického seniorátu sa konalo na území CZ Košice-Terasa. Biblickým zamyslením nám poslúžila ses. Katka Tomčíková a prednáškou na tému: Metóda Feuersteinovho inštrumentálneho vzdelávania poslúžila ses. Monika Beňová.

7.12.2015 SPK v Košiciach

Súčasťou pravidelnej SPK v Košickom senioráte bolo aj stretnutie pri Večeri Pánovej, po ktorej nasledovala krátka porada a príjemné posedenie pri prestretom stole. Jubilantovi br. Jankovi Sabanošovi sme zablahoželali k narodeninám. 

5.10.2015 SPK v Červenici

V októbri sme sa zišli na pravidelnej mesačnej porade SPK Košického seniorátu. Stretli sme sa v CZ Opiná, fília Červenica. V tunajšej Evanjelickej spojenej škole internátnej nás privítal br. riaditeľ PaedDr. Miloš Kollár,PhD. a domáci br.farár Mgr. Radoslav Grega.

Vypočuli sme si históriu tejto školy a zároveň prednášku o duchovno-pastorálnej službe pri hendikepovaných deťoch.

http://www.eszscervenica.sk/

7.9.2015 SPK v CZ Švedlár

Po letnej prestávke sme sa stretli na spoločnom stretnutí SPK.

Prednáškou o tom, ako zrozumiteľnejšie zvestovať Božie Slovo dnešnému postmodernému človeku, poslúžil br. farár Ondrej Kolárovský.

Zároveň sme pripravovali podujatia naplánované Košickým seniorátom.

2.3.2015 SPK s Večerou Pánovou, Budimír

Pravidelnou súčasťou stretnutia v pôstnom období je spoločná Večera Pánova, ktorej sa zúčastnia aj bratia a sestry v dôchodku. Tentokrát sme sa stretli v CZ Budimír. Božím Slovom poslúžil br. farár Mgr. Ondrej Kolárovský.

Stretnutie SPK obohatil svojou prítomnosťou br. Marián Bodolló, ktorý predstavil duchovnú službu v ozbrojených silách SR.

1.12.2014 SPK s Večerou Pánovou, Košice

Nový Advent sme začali spoločnou Večerou Pánovou, na ktorú pozývame aj bratov a sestry dôchodcov.

Slovom Božím poslúžil br. farár Mgr. Jaroslav Petro z Obišoviec.

Neoddeliteľnou súčasťou stretnutia je priateľské posedenie pri spoločnom stole.

3.11.2014 SPK Rankovce

Prednáškou poslúžil br. Mgr. Vladimír Schvarc, biblickým výkladom br. Mgr. Ľubomír Beňo.

29.9.2014 Rankovce, grilovačka

8.9.2014 Švedlár

16.6.2014 Gelnica
Na SPK prednáškou poslúžil dôstojný br. biskup VD Mgr. Slavomír Sabol.
Zároveň sme sa rozlúčili s Mgr. Miladou Krížovou a poďakovali za jej službu v Gelnici a Košickom senioráte.

28.4.2014 sa v Obišovciach 

konalo priateľské stretnutie farárov KOS spojené s grilovačkou. Výborná atmosféra, priateľské rozhovory, dobré jedlo a veľa humoru. Kto prišiel, neoľutoval.

7.4.2014

sa v Košiciach konalo pravidlené stretnutie spoločenstva bratov a sestier ordinovaných v činnej službe spolu s bratmi a sestrami dôchodcami.

Po Večeri Pánovej, ktorá sa konala v kostole, sa uskutočnilo priateľské neformálne stretnutie spojené so spoločným obedom.

2.12.2013

sa v Košiciach uskutočnila  spoločná Večera Pánova pre duchovných v činnej službe, ako aj pre bratov a sestry v dôchodku.

Je to vždy príležitosť pre pozvanie aj manželiek zosnulých oltárnych spolubratoch. Večeru Pánovu prislúžil br. Mgr. Marek Tomčík.

Duchovní Košického seniorátu v činnej službe, rok 2013:


Seniorátne pastorálne konferencie v roku 2000

Seniorátna pastorálna konferencia v roku 1999